Đại Việt Quốc Dân Đảng

Đại Việt Quốc Dân Đảng (8)

 ĐẢNG LỆNH : Công bố về sự hy sinh của Đảng Trưởng Trương Tử Anh.

Một thanh niên tài trí lỗi lạc, phẩm hạnh cao qúi được bạn hữu tín nhiệm, mến phục, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm viết và công bố Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn đồng thời thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Quốc Dân Đại Việt,
Bốn ngàn năm lịch sử, bốn ngàn năm văn hiến, giống Lạc Hồng vẫn tự hào là hùng mạnh.

Xét qua lịch sử qúa khứ thì trong cõi Á Đông này (trừ Trung Hoa ra) không có một nước nào mà quốc thể vẻ vang bằng nước ta, vì dân tộc ta có một nền văn hóa tối cổ, một quốc hồn mạnh mẽ, nên đã tạo biết bao trang sử hiển hách. Nhân tài tuấn kiệt đời nào cũng có. Chính sách chính trị đời Trần, phương lược kinh tế nhà Hồ, văn tài Nguyễn Du, học thuật Chu Văn An đều lưu lại hậu thế một đặc điểm. Đối với các trận diệt Minh bình Thanh, bại Nguyên thì những võ công oai hùng nhất lịch sử loài người cũng không hơn nổi.

Việt Nam, minh châu trời Đông,
Việt Nam, nước thiêng Tiên Rồng.

.......

Giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước,
Hy sinh tâm huyết mong báo đền ơn nước.
Dù thân này tan tành gói da ngựa cũng cam,
Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

Lá cờ sao trắng do Trương Tử Anh thiết kế, được treo tại trụ sở Tỉnh bộ Đại Việt Quốc dân Đảng Phú Yên (được coi như Tổ đình của tổ chức) và sử dụng cho toàn Đảng từ năm 1939 đến nay.

Ông Trương Tử Anh là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, đồng thời cũng là người khai sáng ra Chủ Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho công cuộc tranh đấu.

DẪN NHẬP

Sự tổ chức chính trị muốn đưa đến kết quả tốt, cần phải dựa vào một hệ thống tư tưởng dẫn đạo. Từ ngàn xưa các chính trị gia đã nhận ra điều này, do đó các tư tưởng chính trị đã được phát hiện rất sớm. Một số tư tưởng chính trị ấy được sắp xếp thành chủ nghĩa chính trị và đóng những vai trò quan trọng trong lịch sử tiến hóa của loài người.Những chủ nghĩa chính trị đều nêu lên những lý tưởng tốt đẹp và cố tìm cách thoả mãn những khát vọng của con người, nhưng đã không thành công, vì hãy còn nhièu điểm không hợp lý và nhất là : “Mỗi nước trên thế giới đều có một hay nhiều dân tộc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, có một trình độ văn hóa khác nhau và phong tục, tập quán hoàn toàn khác nhau.

TruongTuAnh

Đảng Trưởng TRƯƠNG TỬ ANH

 

Đảng Trưởng Trương Tử Anh là người sáng lập và lãnh đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, đồng thời cũng là người khai sáng ra Chủ Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho công cuộc tranh đấu.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…