Đại Hội ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG Năm 1995

Đại Hội ĐVQDĐ tổ chức năm 1995 là Đại Hội đầu tiên ở Hải Ngoại, quy tụ 225 đại biểu của Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ và Canada (Mỹ Châu). Thời gian tổ chức ba ngày: 30/6, 1/7 và 2/7-1995.

 

ĐẠI HỘI ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG 1995

Sau Đại Hội Đảng năm 1972, ĐVQDĐ tiếp tục hoạt động theo tinh thần quyết nghị của Đại Hội Đảng đề ra. Bên cạnh ĐVQDĐ, TĐV và ĐVCMĐ cùng hoạt động rất mạnh khắp từ thôn làng đến đô thị, từ mọi giai tầng thấp đến cao trong định chế của Chính Thể VNCH Tự Do. Đâu đâu sớm chiều sáng tối người cán bộ ĐV đã cùng quân dân miền Nam chiến đấu chống lại sự xâm lăng, xích hóa do tập đoàn Việt Cộng Hà Nội .

Ngày 30-4-1975, qua tay sai Hà Nội, Cộng Sản Nga Hoa đã thành công nhuộm đỏ một nửa nước còn lại, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Tiếp theo là chết chóc, tù đày, khủng bố, áp bức, giết hại. Cả nước là một nhà tù vĩ đại, quyền sống và quyền làm người đã bị thủ tiêu, cưỡng đoạt. Cùng nhận chịu những đau thương, khốn cùng này, ĐVQDĐ đã tổn thất lớn lao. Chỉ một ví dụ trong hàng ngàn, hàng vạn sự kiện đã xảy ra ngay ngày 01-4-1975 khi giặc tràn đến quê hương của Đảng Trưởng (tỉnh Phú yên), chúng đã dã man giết hại tập thể hơn 300 đảng viên và bắt đi hàng ngàn người vào các trại tù nổi tiếng A 20 Xuân Phước, A 30 Thạch Thành vv… Trong lúc ấy, một số đảng viên vượt thoát được ở thời điểm 1975 hay sau này qua các hình thức vượt biên, H.O có mặt khắp cả các quốc gia trên thế giới đã một mặt sớm ổn định đời sống mới, một mặt tổ chức lại Đảng theo tình hình và nhiệm vụ mới cùng bộ phận ĐVQDĐ quốc nội tiếp tục chiến đấu chống lại Việt Cộng Hà Nội.

Thời điểm được chọn để tổ chức Đại Hội Đảng đầu tiên là Miền Nam California nắng ấm, Hoa Kỳ. Để tổ chức Đại hội lớn, quy tụ một số đông đại biểu khắp toàn cầu về dự Đại Hội. BCH/TU đã có những lần họp trước đó để trù bị mọi công tác Đại hội. Do tổ chức ở thủ đô tỵ nạn của Người Việt nên khu bộ Nam Cali, Đặc khu Đảng Trưởng và Đoàn Thanh Niên Hùng Việt đã được Đảng giao phó trách nhiệm tổ chức. Đây là một trách vụ lớn nặng song với quyết tâm cao, Đảng Bộ Nam Cali đã chu toàn  nhiệm vụ.

Tóm lược Đại Hội ĐVQDĐ tổ chức năm 1995 là Đại Hội đầu tiên ở Hải Ngoại, quy tụ 225 đại biểu của Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ và Canada (Mỹ Châu).

Thời gian tổ chức 03 ngày: 30 tháng 6, 1/7 và 2/7-1995

Tiền Đại hội tổ chức tại VPVN-Nam Cali

Đại Hội chính thức tại Đại Sảnh của Khách Sạn Holiday In, Irvine City.

Ra mắt Hội Đồng Lãnh Đạo tại Trung Tâm VN Tương Tế

Tiệc họp mặt: Nhà hàng Seafood World và sau đây Hội Đồng Lãnh Đạo được bầu qua Đại Hội:

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO ĐẢNG

CỐ VẤN ĐOÀN

Đ/C Cung Đình Quỳ (Chủ Tịch)

Đ/C  Đặng Đình Nhã

Đ/C Việt Hùng

Đ/C  Đoàn Thái

Đ/C  Hoàng Đôn Văn

Đ/C Triệu Thanh Sơn

 

BAN GIÁM SÁT

Đ/C Nguyễn Văn Lý (Chủ Tịch)

Đ/C Song Quần

Đ/C Thanh Tùng

Đ/C Tôn Thất Uẩn

Đ/C Nguyễn Thái Ninh

Đ/C  Cao Văn Chơn

Đ/C  Nguyễn Đức Thăng

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

CHỦ TỊCH

Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn

PHÓ CHỦ TỊCH

Đ/C  Duy Thắng

Đ/C Phạm Đăng Cảnh

Đ/C Trương Văn Nguyên

PHỤ TÁ CHỦ TỊCH

Đ/C Cửu Long (đặc trách Chính trị)

Đ/C Quốc Vinh (đặc trách Tuyên huấn)

Đ/C Quốc Túy ( đặc trách Ngoại giao)

TỔNG ỦY VIÊN

Đ/C Hoàng Trí Tài                 Tổng Thư Ký

Đ/C Trần Quân                      Tổng Thủ Quỹ

Đ/C Nguyễn Hồng Lĩnh        Tổng Ủy Viên Nghiên Cứu Kế Hoạch

Đ/C Quốc Túy                       Phụ Tá Chủ Tịch kiêm Tổng Ủy Viên Ngoại Giao

Đ/C Phạm Văn                      Phụ Tá Tổng Ủy Viên Ngoại Giao

Đ/C Trần Trọng Đạt             Tổng Ủy Viên Tổ Chức

Đ/C Huỳnh Chi                     Tổng Ủy Viên Tài Chánh

Đ/C Phạm Chí Linh              Phụ Tá Tổng Ủy Viên Tài Chánh

Đ/C Quốc Vinh                     Phụ Tá Chủ Tịch kiêm Tổng Ủy Viên Tuyên Huấn                             

Đ/C Cửu Long                      Phụ Tá Chủ Tịch kiêm Tổng Ủy Viên Ngoại Giao

Đ/C Thùy Dương                 Tổng Ủy Viên đặc trách Quốc Nội

Đ/C Nguyễn Thanh              Tổng Ủy Viên Xã Hội và Tương Trợ

Đ/C Trọng Nhơn                  Tổng Ủy Viên An Ninh

Đ/C Minh Đức                     Tổng Ủy Viên Công Tác

Đ/C Trần Quang Định         Tổng Ủy Viên Thanh Niên

Đ/C Tố Quyên                     Tổng Ủy Viên Phụ Nữ

Đ/C Thanh Bình                  Ủy Viên Đặc Biệt

Đ/C Trần Hữu Lễ                Phụ Tá Tổng Ủy Viên Tuyên Huấn

Đ/C Phạm Quang                Phụ Tá Tổng Ủy Viên Kế Hoạch

Đ/C Lạc Việt                       Phụ Tá Tổng Thư Ký

Đ/C Huy Khang                  Phụ Tá Tổng Thư Ký

Đ/C Bạch Liên                    Phụ Tá Tổng Ủy Viên Phụ Nữ 

 

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐẠI VIỆT QUỐC DÂNĐẢNG NĂM 1995 TẠI HOA KỲ   

               

1995-1

 

1995-2

1995-3

 

1995-4

 

1995-5

 

1995-6

 

1995-7

1995-8

1995-9.NguyenTonHoan

1995-10

 

1995-11

1995-12

1995-13

 

1995-14

 

 

1995-15

 

BẢN CƯƠNG LĨNH

Đại Việt Quốc Dân Đảng được sang lập trên cơ sở lý thuyết của Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn do Đảng Trưởng Trương Tử Anh đề xướng, có mục đích giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và xây dựng một quốc gia Việt Nam Độc lập, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường. Trong hơn nửa thế kỷ, sự xung đột giữa hai hệ thống Tư Tưởng, một đặt trên căn bản quốc tế và một đặt trên căn bản dân tộc đã làm sang tỏ được chân lý của chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn.

Hiện nay hầu hết các quốc gia trước kia từng theo Cộng Sản, đã từ bỏ hệ thống quốc tế vô sản vì đã nhận rõ là nó đã mang di họa cho nhân loại và dân tộc Việt Nam cũng đã nhận thức được bản chất phi nhân của tập đoàn Cộng Sản.

- Đảng Cộng Sản Việt Nam đã du nhập chủ nghĩa Mác-Xít duy vật, ngoại lai, phi dân tộc vào Việt Nam mà hậu qủa của sự áp đặt chủ nghĩa ấy trong gần nửa thế kỷ vừa qua tại miền Bắc và trong 20 năm tại miền Nam là đưa dân tộc và tổ quốc vào cảnh lầm than khốn cùng.

- Việt Nam ngày nay là một quốc gia nghèo đói vào bậc nhất thế giới, xã hội rối loạn, đạo đức suy đồi. Trong khi đó các cán bộ và Đảng Viên Cộng Sản tiếp tục đàn áp dân chúng, chiếm đoạt tài nguyên quốc gia, sống một cuộc đời xa hoa, trụy lạc trên nỗi thống khổ của  nhân dân.

-  Để cứu nguy đất nước và dân tộc, Đại Việt Quốc Dân Đảng ứng dụng chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn vào thực tế, khai triển sức mạnh của dân tộc để thu75fc hiện hai mục tiêu sau đây: - Giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam – Xây dựng một quốc gia Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

 

A – GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

1 - Tin tưởng vào sức mạnh kiên trì của dân tộc, Đại Việt Quốc Dân Đảng sẽ tập trung mọi khả năng để kết hợp toàn thể dân tộc trong mục đích loại bỏ chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Trong tinh thần đoàn kết quốc gia, Đại Việt Quốc Dân Đảng sẵn sàng chấp nhận những đảng viên Cộng Sản giác ngộ, từ bỏ chủ nghĩa Mát –Xít Lê-Nin-Nít trở về với hang ngũ dân tộc để xây dựng đất nước.

2 -  Tại hải ngoại, Đại Việt Quốc Dân Đảng chủ trương: - Chống lại mọi âm mưu hòa hợp, hòa giải với Cộng Sản Việt Nam, ngăn chặn mọi sự giúp đỡ kinh tế, tài chánh cho chính quyền hiện tại. – Hợp tác với tất cả các tỗ chức, đoàn thể quốc gia trong mục tiêu yểm trợ các cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước và ngoài nước để giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam. – Vận động dư luận quốc tế yểm trợ cho cuộc tranh đấu của những người quốc gia và cô lập chính quyền Cộng Sản trong vấn đề kinh tế và ngoại giao.

 

B – XÂY DỰNG MỘT QUỐC GIA VIỆT NAM TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ PHÚ CƯỜNG

Sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, Đại Việt Quốc Dân Đảng chủ trương:

 

1 – CHÍNH TRỊ

- Theo truyền thống dân tộc, chính quyền phải lấy việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân làm tôn chỉ. Mọi công dân đều bình đẳng trước quyền lợi và trách nhiệm.

- Xây dựng một hệ thống chính trị dựa trên nguyên tắc phân quyền và kiểm soát lẫn nhau. Không chấp nhận độc quyền chính trị và mọi hình thức độc tài.

- Dân chúng có quyền ứng cử và bầu cử các Đại Diện để điều hành quốc gia và có quyền kiểm soát Đại Diện của mình.

- Các quyền căn bản của công dân được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền phải được bảo đảm thi hành.

 

2 – KINH TẾ

- Chuyển hoán nền kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa do Cộng Sản để lại sang nền kinh tế Thị Trường có điều hợp.

- Kế hoạch kinh tế phải dựa trên thế quân bình về tình trạng dân số từng vùng, lãnh vực hoạt động của các ngành và tài nguyên địa phương.

- Khuyến khích việc kinh doanh của dân chúng, tạo lập cơ hội đồng đều cho mọi ngành nghề.

- Hiện đại hóa các ngành kỷ nghệ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên viên Việt Nam tốt nghiệp ở ngoại quốc về phục vụ đất nước.

 

3 – VĂN HÓA GIÁO DỤC

- Phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, bảo vệ nhân phẩm, lấy con người và gia đình làm gốc. Tiếp thu tinh hoa các nền văn hóa trên thế giới để tài bồi và phong phú văn hóa dân tộc. Một nền văn hóa phải thỏa mãn được nhu cầu tinh thần để đem lại phúc lạc cho mọi người.

- Xây dựng một nền giáo dục dựa trên căn bản đạo đức, nhân bản, dân tộc, đại chúng khai phóng và khoa học. Cưỡng bách giáo dục phổ thông về cả ba phương diện Đức Dục, Trí Dục và Thể Dục.

 

4 – Y TẾ XÃ HỘI

- Phục hồi kỷ cương, bài trừ mọi tệ đoan xã hội, thiết lập một hệ thống an sinh xã hội để giúp đỡ các người nghèo khổ, tật nguyền, cô nhi, quả phụ và các người già cả không nơi nương tựa.

- Lập chế độ bồi thường tai nạn lao động và bảo hiểm sức khỏe. Nân cao đời sống của các sắc dân thiểu số. Bảo vệ môi sinh và tài nguyên quốc gia. Nghiệp đoàn lao động.

- Chính quyền có nghĩa vụ cung cấp một nền y tế công cộng, miễn phí cho người nghèo. Tạo cơ hội cung cấp việc làm cho tất cả mọi người để nhờ đó có thể bảo vệ được nhân phẩm của mình.

 

5 – AN NINH QUỐC PHÒNG

- Chính sách quốc phòng dựa trên quan niệm mọi công dân không phân biệt nam nữ có bổn phận bảo vệ xứ sở.

- Duy trì một quân lực hùng hậu đủ sức bảo vệ lãnh thổ. Tổ chức quân đội cháng quy, chuyên nghiệp và áp dụng chính sách quân dịch cưỡng bách. Thành lập lực lượng cảnh sát để thi hành luật pháp và những lực lượng bán quân sự để kiểm soát an ninh địa phương.

- Thâu hồi các phần lãnh thổ và lãnh hải bị ngoại bang chiếm đóng.

 

6 – NGOẠI GIAO

- Mở rộng bang giao với các quốc gia trên thế giới trên căn bản bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Hợp tác chặt chẽ và xây dựng tình thân hữu với các quốc gia tự do để tìm kiếm một nền hòa bình và an ninh cho mọi dân tộc.

- Đóng góp vào các công tác duy trì an ninh và hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Trong mục tiêu phục vụ dân tộc và trong tinh thần đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết, Đại Việt Quốc Dân Đảng cương quyết thực hiện các điều khoản ghi trong Bản Cương Lĩnh này để hủy thể chế độ Cộng Sản Việt Nam và xây dựng một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Ph1u Cường.

 

Làm tại miền Nam California, ngày 2 tháng 7 năm 1995

ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

Read 13327 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…